Algemene Voorwaarden

HUURVOORWAARDEN

Algemene Verhuurvoorwaarden De Kelder van de Koster te Nieuw-Vennep.

Definities

 1. Algemene voorwaarden De Kelder van de Koster: deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n), materialen en/of faciliteiten van De Kelder van de Koster hierna te noemen De Kelder.
 2. De Kelder: De Kelder, gevestigd aan de St. Antoniusstraat 17B, 2153 BE te Nieuw-Vennep.
 3. Huurder: diegene met wie De Kelder een huurovereenkomst aangaat.
 4. Huurovereenkomst: een tussen De Kelder en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan De Kelder toebehorende ruimte(n), materialen en/of faciliteiten.
 5. Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur) overeenkomst, gedurende welke huurder van De Kelder ruimte(n) huurt.
 6. Ruimte(n): zalen die De Kelder verhuurt aan derden.
 7. Materialen: inrichting en technische faciliteiten die De Kelder verhuurt bij de zaalhuur.
 8. Catering: de door De Kelder aangeboden consumpties voor, tijdens en na activiteiten in de gehuurde ruimte(n).
 9. Seizoen: september tot en met augustus.
 10. Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per email.

Toepasselijkheid algemene verhuurvoorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door De Kelder, in de breedste zin van het woord.
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene Verhuurvoorwaarden De Kelder.
 3. De Kelder heeft het recht de Algemene Verhuurvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
 4. De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website https://www.dekeldervandekoster.nl
 5. Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit De Kelder schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.


Huur/Opties

 1. Een optie voor één of meerdere aan De Kelder toebehorende ruimte(n) is vrijblijvend en geldt voor maximaal 30 dagen. Indien binnen deze periode geen Huurovereenkomst tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Indien zich binnen de optieperiode van 30 dagen een andere gegadigde voor dezelfde datum bij De Kelder meldt, neemt De Kelder direct contact op met de Optant. De optant wordt vervolgens maximaal 48 uur de gelegenheid geboden de optie om te zetten in een Huurovereenkomst.
 2. Een huurovereenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging per e-mail of ondertekening van de huurovereenkomst door de zaalhuurder en De Kelder.
 3. De Kelder verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
 4. Een reservering betreft een of meer zaal(delen) van De Kelder en eventuele faciliteiten.
 5. De huur van de ruimtes gaat per dagdeel of per twee (aaneengesloten) dagdelen. Het is de zaalhuurder alleen toegestaan om van de gehuurde zaal gebruik te maken binnen de door De Kelder vastgestelde dagdelen. Deze zijn vermeld op de website https://www.dekeldervandekoster.nl
 6. Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
 7. Activiteiten door de zaalhuurder die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen bij uitzondering in overleg eerder plaatsvinden dan vanaf de aanvangstijd van het gereserveerde dagdeel.
 8. Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door De Kelder.
 9. Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.
 10. Kosten van de zaalhuur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd. De werkelijke kosten van de zaalhuur, materialen en/of faciliteiten zullen op nacalculatiebasis aan huurder in rekening worden gebracht. Gebruikt de zaalhuurder ruimtes, materialen of catering naast de gemaakte reservering dan brengt De Kelder deze extra kosten in rekening op basis van nacalculatie.
 11. De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten worden en zijn op de website https://www.dekeldervandekoster.nl
 12. Wij hanteren een minimale omzetgarantie van €500,- excl. DJ, zaalhuur, catering en versiering. Wanneer dit bedrag niet behaald wordt, dient dit bedrag aangevuld te worden tot het minimale omzetbedrag.


Wijziging of
Annulering

 1. Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk wijzigen of annuleren.
 2. De huurder kan de datum van de zaalhuur, genoemd in de huurovereenkomst, kosteloos annuleren tot 6 weken voor de overeengekomen datum.
 3. Bij annulering minder dan 6 weken voor de datum van de zaalhuur wordt 10% van de zaalhuursom in rekening gebracht.
 4. Bij annulering minder dan 4 weken voor de datum van de zaalhuur wordt 25% van de zaalhuursom in rekening gebracht.
 5. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de datum van de zaalhuur wordt 50% van de zaalhuursom (inclusief gereserveerde catering en materialen) in rekening gebracht.
 6. Bij annulering 7 dagen of minder voor de datum van de zaalhuur wordt 100% van de zaalhuursom (inclusief gereserveerde catering en materialen) in rekening gebracht.


Gebruik van gehuurde
ruimte(n)

 1. Huurder dient aanwijzingen van directie en personeel van De Kelder ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.
 2. Huurder dient zich te houden aan het door De Kelder vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n) (max 150 personen).
 3. In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van De Kelder.
 4. Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken, evenals de kerktuin en het kerkhof.
 5. Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.
 6. Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van De Kelder te worden gemeld.
 7. Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen.
 8. Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat Huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan De Kelder te melden en te vergoeden.
 9. De Kelder heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
 10. Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stankverspreidende stoffen, tenzij hiervoor door De Kelder schriftelijk toestemming is verleend.
 11. Schoonmaak, opruimen herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.
 12. Roken is niet toegestaan in De Kelder, met uitzondering in de daarvoor bestemde rookruimte.
 13. Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die De Kelder noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n).
 14. Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht. Versterkte muziek
 15. Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.


Catering

 1. Gebruik van de horeca faciliteiten en catering zijn voor kosten van de huurder.
 2. Het is de huurder niet toegestaan zichzelf te bedienen of diens gasten toegang te geven tot de bar of de keuken.
 3. Het is huurder niet toegestaan (meegebrachte/meegenomen) consumpties en/of genotmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken tenzij hiervoor door De Kelder schriftelijk toestemming is verleend.
 4. De Kelder is gerechtigd aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden.
 5. Voor het gebruik maken van de catering van De Kelder, dient minimaal één week vooraf te worden gereserveerd o.v.v. het aantal personen.
 6. Tot 3 werkdagen voor aanvang van de huurperiode kan het aantal personen dat gebruik maakt van de ruimte en/of catering worden gewijzigd. Bij wijzigingen buiten deze termijn gaat De Kelder uit van het laatst gereserveerde aantal personen. Wanneer er meer personen aanwezig zijn dan bij de reservering is aangegeven, brengt De Kelder dit is rekening op basis van nacalculatie.
 7. Bij annulering van de (huur)overeenkomst gelden, met betrekking tot de gereserveerde catering, de specifieke annuleringsvoorwaarden van artikel 4.


Technische
faciliteiten

 1. Wanneer de huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van De Kelder dient dit ten minste 7 dagen voor aanvang van de huurperiode te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen niet worden gegarandeerd.
 2. De bediening of verplaatsing van beeld en projectieapparatuur van De Kelder mag alleen geschieden door technici van De Kelder. Geluidsapparatuur is vrij te bedienen door huurder.
 3. Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening en/of door consumptiegebruik bij de apparatuur zal op de huurder worden verhaald.
 4. Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van De Kelder.
 5. Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.


Betaling

 1. Rekeningen van de zaalhuur, catering, technische faciliteiten en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 7 dagen na de factuurdatum.
 2. Indien de factuur door de huurder niet wordt voldaan is de huurder gehouden buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten aan De Kelder te betalen.
 3. Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen.
 4. De jaarlijkse huuraanpassing (indexering) vindt plaats per 1 september.

Huisregels

 • Buiten privéfeesten om, is de toegestane minimumleeftijd 18 jaar.
 • U mag eigendommen van ons bedrijf, waaronder glaswerk, niet mee naar buiten. Als u beschadigingen veroorzaakt, zullen wij hier kosten voor in rekening brengen.
 • Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden.
 • Het is verboden om het gebouw te betreden met wapens.
 • Het is niet toegestaan om hard- of softdrugs in of rondom het gebouw te gebruiken.
 • Ons bedrijf is rookvrij. U mag wel roken in de daartoe aangewezen rookruimte. Indien u het (wettelijke!) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.
 • U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen.


Aansprakelijkheid

  1. De Kelder is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.
  2. De Kelder draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
  3. De Kelder behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat De Kelder aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
  4. De Kelder is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders en gebruikers van De Kelder.
  5. Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en Videma of een andere derde gxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart De Kelder geheel terzake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden terzake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die huurder in de ruimte(n) van De Kelder ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.
  6. Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van De Kelder te dulden.
  7. De Kelder zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd in 10.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.
  8. Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden worden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enerlei wijze schade toebrengen aan De Kelder.
  9. Indien een specifiek artikel van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
  10. Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.
  11. Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door De Kelder zullen op de huurder worden verhaald.


Overmacht

 1. De Kelder is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in het gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Kelder alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. De Kelder behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Kelder gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien De Kelder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 5. De Kelder aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
 6. De Kelder is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de klant/huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 10 beschreven.


Ontbinding
van de (huur) overeenkomst

 1. Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
 • het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.
 • wangebruik door zaalhuurder (of gebruikers) van het gehuurde.
 • overlast door zaalhuurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan De Kelder.
 • gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door zaalhuurder aangeboden activiteit(en).
 • het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door zaalhuurder aan zaalverhuurder.
 • ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde door zaalhuurder (of gebruikers).

2.  Zaalverhuurder zal dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.


Toepasselijk recht bij
geschillen

 1. In geval van geschillen tussen zaalverhuurder en zaalhuurder is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van zaalverhuurder.